Tepki çeken ihaleleri Danıştay iptal etti! Oybirliğiyle karar verildi

DANIŞTAY 13. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7. Alan Müdürlüğü yoluyla Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına müsade verdiği ihaleleri iptal etti.

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya kadar, Danıştay 13. Dairesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7. Bölge Müdürlüğü yoluyla Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına müsade verdiği ihalelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mersin Barosu’nun, Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesinde açtığı davanın reddi üzerine gidilen temyizde ihalenin iptaline karar verdi. Mersin Barosu, hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs 2021 tarihinde ihalenin iptali için dava açmıştı.

Danıştay 13. Dairesi, temyiz sonucu davanın iptal kararında “Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin maddi ihaleler açısından davalı yöneticilik göre bilimsel, fiziksel ve ayrıntılı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalelerde hukuka uygunluk, ihalenin iptali istemiyle açılan davanın yönünden reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 09/07/2021 tarih ve E:2021/760, K:2021/728 sayılı kararının davanın esastan reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına, dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi gereğince kesin olarak (karar ayarlama yolu kapalı edinmek üzere), 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

Yorum yapın